Good Life Goals: เป้าหมายที่ดีต่อตัวเองและโลกใบนี้
T
TIPS

Good Life Goals: เป้าหมายที่ดีต่อตัวเองและโลกใบนี้

เชื่อว่าในช่วงปีใหม่ หลายคนมักจะตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือที่เรียกว่า New Year’s Resolutions กัน little big green เลยอยากมาแชร์เป้าหมายที่เพื่อน ๆ อาจจะนำไปปรับใช้ได้

ในปีที่แล้ว เราได้พูดคุยในเรื่องของ Sustainable Development Goals หรือ SDGs (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/lmAL6) กล่าวสั้น ๆ คือเป็นเป้าหมาย 17 ข้อในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) รวบรวมขึ้น จากความร่วมมือของหลายประเทศทั่วโลก และองค์กรต่าง ๆ ได้นำไปใช้เพื่อให้เกิดผลในทิศทางเดียวกัน 

แต่ด้วยตัว SDGs นั้นใช้ภาษาที่ต้องอาศัยการตีความ เน้นที่ปลายทางมากกว่าบอกว่าควรทำอย่างไร ทำให้หลายคนรู้สึกว่าต้องใช้ผู้มีอำนาจ ใช้กำลังมากในการเปลี่ยนแปลง จึงดูเป็นเรื่องไกลตัว 

 

ถ้าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนด้วยล่ะ เราจะทำได้อย่างไรบ้าง?

ในปีนี้ little big green ขอนำเสนอให้เพื่อน ๆ รู้จักกับ “Good Life Goals” เป้าหมายที่ดีต่อตัวเอง ทุกคนและโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วยกัน

โดยเกิดจากการร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ คือ

 

Good Life Goals เหมือนหรือต่างกับ SDGs อย่างไรบ้าง?

  • มีจุดมุ่งหมาย 17 ข้อเหมือนกัน แต่มี 5 ข้อควรปฏิบัติย่อย รวมเป็น 85 ข้อ 

  • GLGs เน้นที่เรื่องการแนะนำว่าควรทำอย่างไร และใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ในขณะที่ SDGs จะเน้นไปที่จุดประสงค์ของแต่ละข้อ

 

Good Life Goals แต่ละข้อถูกจัดเรียงมาเป็นลำดับ

  • ทั้ง 17 เป้าหมายจะเป็นกลุ่มคำสั้น ๆ และมีอีโมจิน่ารัก ๆ 1 ตัว

  • จากข้อปฏิบัติทั้ง 5 ข้อ ข้อแรกจะเป็นข้อที่ทำได้สะดวกที่สุด คือ “การเรียนรู้” ทั้งเรื่องของปัญหาและการแก้ปัญหานั้น

  • ข้อ 2-4 เป็นการค่อย ๆ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต

  • ข้อสุดท้ายจะเป็นการ “เรียกร้อง” การปฏิบัติจากฝั่งผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ องค์กรธุรกิจ หรือผู้นำชุมชน

(ตารางสรุปข้อแตกต่างระหว่าง Good Life Goals กับ Sustainable Development Goals)

 

เราไปดูเป้าหมายและข้อปฏิบัติทั้ง 17 x 5 = 85 ข้อกันเลยย

 

เป้าหมาย 1 ช่วยกันยุติความยากจน

1 เรียนรู้สาเหตุของความยากจน

2 แบ่งปันเท่าที่ทำได้

3 สนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีจริยธรรม

4 บริหารการเงินให้เหมาะสม ไม่สร้างหนี้โดยไม่จำเป็น

5 เรียกร้องค่าตอบแทนและโอกาสที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

 

เป้าหมาย 2 กินดีขึ้น

1 เรียนรู้แหล่งที่มาของอาหาร 

2 กินผักผลไม้มากขึ้น

3 ซื้ออาหารตามฤดูกาลที่มีการซื้อขายอย่างเป็นธรรมในท้องถิ่น

4 ช่วยให้ทุกคนได้กินดีอยู่ดี 

5 เรียกร้องในการยุติความหิวโหยทั่วโลก

 

เป้าหมาย 3 รักษาสุขภาพกายและใจ

1 เรียนรู้และแบ่งปันวิธีการรักษาสุขภาพ

2 ล้างมือและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3 เดินทางอย่างปลอดภัย

4 หมั่นดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ

5 เรียกร้องการดูแลรักษาสุขภาพและวัคซีนสำหรับทุกคน

 

เป้าหมาย 4 เรียนรู้และแบ่งปันความรู้

1 ไม่หยุดที่จะเรียนรู้

2 สอนให้เด็ก ๆ รู้จักความโอบอ้อมอารี

3 ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่ดี

4 สนับสนุนคุณครูและโรงเรียน

5 ปกป้องสิทธิการได้รับการศึกษาของทุกคน


เป้าหมาย 5 ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม

1 เรียนรู้และแบ่งปันการยุติการเหยียดเพศ

2 ดูแลเด็ก ๆ ให้อยู่ในสังคมแห่งความเท่าเทียม

3 เคารพทุกคนที่หาเลี้ยงครอบครัว

4 ปกป้องสิทธิการมีบุตรของผู้หญิง

5 ต่อต้านความรุนแรงต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย


เป้าหมาย 6 รักษ์น้ำ

1 เรียนรู้ความสำคัญของน้ำสะอาด

2 ไม่ทิ้งขยะหรือสารเคมีลงแหล่งน้ำ

3 รายงานและซ่อมแซมจุดที่เกิดการรั่วซึม ไม่ว่าจะจุดเล็กหรือใหญ่

4 ประหยัดน้ำในกิจวัตรประจำวัน

5 ปกป้องสิทธิในการเข้าถึงน้ำสะอาดและห้องน้ำสำหรับทุกคน


เป้าหมาย 7 ใช้พลังงานสะอาด

1 หาข้อมูลเรื่องแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้

2 ประหยัดพลังงานเท่าที่ทำได้

3 ใช้พลังงานสะอาด ทำความร้อน แสงสว่างและไฟฟ้า

4 ซื้อสินค้าจากบริษัทที่ใช้พลังงานสะอาด

5 เรียกร้องพลังงานสะอาดและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน


เป้าหมาย 8 ทำงานที่ดี

1 เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินในครอบครัว

2 เรียกร้องสภาพการทำงานที่ปลอดภัย

3 ตรวจสอบว่าสินค้าที่ใช้ไม่ได้เกิดจากการกดขี่แรงงาน

4 สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น

5 ยืนหยัดเพื่อสิทธิในการทำงานที่ดีของทุกคน


เป้าหมาย 9 ตัดสินใจอย่างรอบด้าน

1 หาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่กำลังอยู่อาศัย

2 เปิดกว้างและเคารพบุคคลอื่นบนโลกออนไลน์

3 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างที่ให้ประโยชน์กับผู้คนและยังนึกถึงโลก

4 โอมอ้อมนวัตกรรมที่ทำให้โลกดีขึ้น

5 เรียกร้องให้ผลของพัฒนาเป็นประโยชน์กับทุกคน (ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)

 

เป้าหมาย 10 ยึดถือความยุติธรรม

1 เปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่น

2 สนับสนุนผู้นำที่ลดความเหลื่อมล้ำ

3 ปกป้องและโอบอ้อมผู้ที่มีความเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง LGBTQ+ ผู้พิการ คนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ คนยากจน ฯลฯ

4 ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ชำระภาษีถูกต้องและไม่เอาเปรียบแรงงาน

5 ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองและทุกคน


เป้าหมาย 11 รักษ์ที่อยู่อาศัย

1 เรียนรู้เรื่องราวและมีส่วนร่วมในการออกความเห็นในชุมชนที่อยู่

2 ศึกษาวิธีและเตรียมตัวเผื่อเหตุฉุกเฉิน

3 ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านและต้อนรับเพื่อนใหม่

4 ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

5 เรียกร้องให้มีขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

 

เป้าหมาย 12 ใช้ให้คุ้มค่า

1 เรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2 ลดการเกิดขยะด้วยการใช้ซ้ำ ซ่อมแซม แบ่งปันกันใช้ หรือนำไปรีไซเคิล 

3 กินอาหารให้หมด สั่งแต่พอดี หรือแบ่งเก็บไว้กินในมื้ออื่น

4 สะสมมิตรภาพและประสบการณ์ ไม่ใช่ให้แค่สิ่งของ

5 เรียกร้องให้องค์กรธุรกิจให้นึกถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

 

เป้าหมาย 13 จริงจังเรื่องสภาพภูมิอากาศ

1 เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

2 เรียกร้องให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในประเทศ

3 กินพืชผักผลไม้มากขึ้น กินเนื้อให้น้อยลง

4 เดินและปั่นจักรยานมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

5 เรียกร้องให้ผู้นำลงมือปฏิบัติเรื่องปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน

 

เป้าหมาย 14 รักษ์แหล่งน้ำ

1 เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเลและมหาสมุทร

2 นึกเสมอว่าขยะมักจะมีจุดจบในแหล่งน้ำ

3 ปฏิเสธพลาสติกถ้าไม่จำเป็น

4 ซื้ออาหารทะเลจากการประมงอย่างยั่งยืน

5 เรียกร้องให้ผู้นำจัดการปัญหามลพิษทางทะเล
 

เป้าหมาย 15 รักษ์ธรรมชาติ

1 ลองออกสำรวจสิ่งมหัศจรรย์ในธรรมชาติ (ในช่วงนี้อาจจะต้องท่องโลกผ่านหน้าจอไปก่อน หรืออาจจะลองสำรวจธรรมชาติรอบตัวก่อน)

2 ปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์ประจำถิ่น

3 ไม่ซื้อสินค้าที่ทำมาจากสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

4 สนับสนุนธุรกิจที่อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ

5 เรียกร้องแทนป่าและพื้นที่ธรรมชาติที่ถูกบุกรุก

 

เป้าหมาย 16 สร้างสันติ

1 เรียนรู้และใช้สิทธิ์ของตัวเอง

2 ใจกว้างและมีความอดกลั้น

3 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจในทางที่ผิด

4 สนับสนุนองค์กรที่สนับสนุนผู้คน

5 ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมและสันติ

 

เป้าหมาย 17 ร่วมมือกัน

1 ทำความเข้าใจและบอกต่อแนวคิดเรื่องแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2 สนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3 ยินดีกับความคืบหน้าที่เกิดขึ้น

4 เป็นส่วนหนึ่งและเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัย

5 ช่วยกันทำให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดียิ่งกว่า

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือ 

จะเห็นได้ว่า GLGs เป็นการกระทำที่ทำได้ง่าย และหลายข้ออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ถ้าทุกคน (รวมถึงคนตัวใหญ่ ๆ ที่มีอำนาจด้วย) ช่วยกันในบทบาทที่ตัวเองมี ก็จะสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนและการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

 

Tips: 

- เราแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการ “เรียนรู้” ซึ่งเป็นข้อแรกของทุกเป้าหมายก่อน เราอาจจะมีพลังฮึบขึ้น!

- ลองเรียนรู้เพียงหนึ่งเป้าหมายอย่างจริงจังดู 

- เราสามารถสร้างข้อปฏิบัติที่คิดว่าเข้ากับตัวเองมากกว่าขึ้นมาเองได้นะ 

 

New Year’s Resolutions ปีนี้ของเพื่อน ๆ เป็นอย่างไรบ้าง มาแชร์ให้ little big green ดูได้นะ 

 

หมายเหตุ: เป็นการแปลจากภาษาต้นฉบับภาษาอังกฤษ มาเป็นภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการปรับใช้คำให้เข้ากับการตีความ รูปแบบภาษาและบริบทพื้นที่ 


ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.goodlifegoals.org/ และ https://sdghub.com/goodlifegoals/

 

#littlebiggreen #AsGreenAsYouCan

Quiz

Sharing Green Shop

Sharing Your Green Shop

Sharing your green shop
มาแนะนำร้านกรีนสุดโปรดของคุณกันเถอะ

มาช่วยกันแชร์ข้อมูลของร้านกรีน ๆ ที่คุณ รู้จัก ให้กลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนสามารถ ค้นหาร้านกรีน ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวคุณ

เริ่มเลย!

Shade of Green

คุณคิดว่าตัวเองมีความกรีนแค่ไหน?

Play Quiz!